Hulp nodig bij de Privacy-inrichting?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR = General Data Protection Regulation)
Vanaf d.d. 25 mei 2018 is binnen de EU een strengere privacywet van toepassing. De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die bedrijfs- en persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet je ze als privacygevoelig behandelen.
De AVG dwingt bedrijven tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat je je als bedrijf aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.
Waarmee kan Vivere je ondersteunen?
Gezien het feit dat Vivere al voor veel verenigingen, organisaties en bedrijven de AVG heeft ingericht, weten we wat ervoor nodig is om een goede basis samen te stellen. Te denkenvalt aan een stuk bewustwording, informatievoorziening, verantwoordingsplicht, inrichting gegevensbestanden, benoeming functionaris gegevensbescherming, registratiemethodieken voor datalekken en externe verwerkersovereenkomsten.
Heb je ondersteuning nodig bij het samenstellen van de AVG/privacy binnen jouw eigen bedrijf of organisatie? Neem dan gerust contact op en we gaan samen bekijken naar de stappen die genomen moeten worden.

Wat gaat Vivere dan onder andere samenstellen voor jou als bedrijf of organisatie?

 • Algemene informatie voor directie en of medewerkers over de AVG en hoe hiermee om te gaan;
 • Toestemmingsformulieren;
 • Geheimhoudingsformulieren;
 • file: overzicht datalekken;
 • file: Protocol datalekken persoons- en of bedrijfsgegevens;
 • Privacy Statement voor website en intern;
 • Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen;
 • Samenstellen verwerkersovereenkomsten;
 • Instrueren data protection manager;
 • Bedrijf / onderneming / afdelingen instrueren + inrichten + voorbereiden;
 • file: Verwerkingsregister.

Enkele recente AVG (privacy) inrichtingen voor bedrijven die door Vivere zijn verzorgd!